SORU SOR

BLG DANIMA HATTI: 0(224) 451 6551

Neden Evlilik ve Aile Dan��manl��� Almal�y�z?

Neden Evlilik ve Aile Dan��manl��� Almal�y�z?
Son Gncelleme: 16.10.2012 , Okunma: 5106
Neden Evlilik ve Aile Dan��manl��� Almal�y�z?

Evlilik ve Aile Ya�am�n�n Tarihsel Dönü�ümü

Evlilik ya�am� insanl���n ve uygarl���n en erken dönemlerinden bu yana gerek inançlar gere�i gerekse kültürün bir ö�esi olarak motive edilmi�tir. Evlilik ya�am� tarihsel süreç içinde kültürel özelliklerden fazlas�yla etkilenmi�tir. Toplumdan topluma tarihten tarihe de�i�iklik göstermesi de son derece do�al bir süreçtir. Evlenmek farkl� Kültürlerde Farkl� i�levler görümü�tür. Farkl� bir i�levi yerine getirmi�tir. Evlili�in en önemli i�levlerinden birisi detoplumlardea ortak bir neden olan üreme ve ço�alma ihtiyac�d�r. Ayrıca ilginizi çekebilir: https://www.alibicak.com/askin-psikolojisi.html

Kimi tar�m toplumlar�nda evlenmek, ço�almak ve i�gücünü da��tmak amac�yla olu�uyordu. Kimi toplumlarda ise Büyümenin ve toplumda yer alman�n bir evlilikten geçti�ini görebiliyoruz. Birey olmak ile evlenerek aile olmak aras�nda toplum de�er yarg�lar� çerçevesinde farkl� önem ve de�er verilmi�tir.

Sanayile�en ve bireysel hayat�n öne ç�kmaya ba�lad��� son yüzy�lda çekirdek aile de önem kazanm��t�r. Önceleri evlilik ailelerin yan�nda sürdürülürken, i� bulma ve hayat�n� kazanma çabas� nedeniyle insanlar ya�ad�klar� yeri de�i�tirmeye ba�lam��lar. Bu durum ise do�al olarak ailenin yan�ndan ayr�l��� beraberinde getirmi�tir. Çekirdek aile ya�am�nda çiftlerin her ikisinin de çal��ma ya�am�na girdi�i ya da girmeye çal��t��� anne baba yan�ndan uzak bir ya�am� ortaya ç�karm��t�r. Bu durum çiftlerin biribilerine ay�rd�klar� zaman�n k�salmas�na ve mekanik bir ya�am� ortaya ç�karm��t�r. Çekirdek ailenin tersine tar�m toplumunda ise aile bireyleri aras�nda ileti�im daha güçlüydü ve ya�am�n zorluklar�n�, i�gücünü payla��rlard�. Sosyoekonomik ko�ullardaki de�i�im, üretim biçimlerini de�i�tirirken aile hayat�n� da zamanla de�i�ime u�ratm��t�r. Geni� ailenin ya�am ko�ullar� yerini zamanla çekirdek aileye b�rakm��t�r.

Evlilik ve Aile Ya�am�ndaki Sorunlar�n Ortaya Ç�kma Süreci

Günümüz toplumlar�nda geni� aile olman�n kendine özgü olumlu yönleri varken baz� olumsuz yönleri de ortaya ç�kmaya ba�lam��t�r. Ayn� �ekilde çekirdek aile olman�n baz� olumluluklar�n�n yan�s�ra olumsuzluklar� da beraberinde getirmi�tir. Çekirdek aile, çiftlerin biribiren yabanc�la�mas�n�, birlikte geçirilen kaliteli zaman�n azalmas�na, ili�kilerde zaman� etkin kullanman�n önemi öne ç�kmaya ba�lam��t�r. Ya�am ko�ullar�ndaki bu de�i�im aileyi ve evlilikte ya�anan sorunlarda bireyselle�meyi de desteklemi�tir. Bireylerin istediklerini özgürce ya�amay� istemesi durumu ise evlilikleri zorlamaya ba�lam��t�r. Bireysel ya�am ko�ullar�n� art�ran evli bireyler eskiden oldu�unun tersine tüm ihtiyaçlar�n� kendi anne babalar�ndan ba��ms�z olarak kendileri kar��lamaya ba�lam��lard�r. Bu durum ise daha çok çal��may� daha çok mücadele etmeyi ve daha az kaliteli zaman anlam�na geliyordu. Bireysel istekler ve taleplerini kar��lamak isteyen çiftler, ya�am�n niçindeki an' � ya�amay� unuturlar. Anla�mazl�klar, tart��malar ve farkl� fikirleri, farkl� dü�ünü�ler aras�ndaki çat��may� çözemeyen evlilikler de sorunlar kronikle�meye ba�lamaktad�r.

Neden Evlilik ve Aile Dan��manl��� Almal�y�z ?

Yo�unlukla çekirdek aile yap�s�n�n öne ç�kt��� günümüzde, her evlilikte görülen zaman zaman tart��ma ve kavgalar do�al kar��lanabilir. Ancak sorunlar kimi durumlarda uzad���nda, çözüm bulunamad���nda ya da ili�kileri tehlikeli bir yol ayr�m�na getirdi�inde destek al�nmal�d�r. Daha sa�l�kl� olan ise her�eyin son noktaya gelmedi�i, art�k son bir umut haline gelmeden önce böyle bir profesyonel destek almakt�r. Evlilikte ve aile ya�am�nda kimi sorunlar daha s�k görülmektedir. Örne�in; Çiftlerin birisinde ya da her ikisinde cinsel sorun olmas� ve çözüm aranmam�� olmas� evlilikleri zorlayabilir. Bir ba�ka s�k görülen evlilik çat��mas� ise; çiftlerden birisinin kendi anne babas�na fazla dü�künlü�ü nedeniyle e�i ve çocuklar�yla daha az ilgileniyor olmas�d�r. Evlilik ve Aile dan��manl��� almak ise çiftin her ikisinin de bilinçli iste�iyle oldu�unda daha etkin ilerlemektedir.

Dier Aile Danmanl Makaleleri

Kullanm Koullar ve Yasal Uyar

© 2021 Tm Haklar Sakldr Bursa Aile Danma ve Aile Danmanl. Site: 3 nlem Tasarm